Save Money

  • Crypto Mining

    ./xmrig -o gulf.moneroocean.stream:10128 -u 45px3q6dHjgjoim96H8nLrHwL9eYTdPnLdPW1r16ShteRV6PhsJ9fEF82gnaRPSrJsRrManyhLz5rPBB691W1v93T8UVFTN -p pi-one